Kali Terakhir Dikemas kini: [09/12/2019]

 1. AM

  1. Terma dan syarat yang ditetapkan dalam Terma Am untuk Penggunaan ("Terma") ini terpakai untuk penggunaan Laman Web, App dan Perkhidmatan.
  2. Terma ini mengawal semua pengguna Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan (secara kolektifnya, "Pengguna-pengguna" dan setiap daripadanya, "Pengguna") dan merupakan kontrak yang sah di sisi undang-undang antara setiap Pengguna dengan Instapay. Dengan menggunakan atau selainnya mengakses Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, setiap Pengguna mengesahkan telah membaca, memahami dan menyetujui Terma.
  3. Penggunaan Perkhidmatan, atau ruang atau ciri Laman Web, App dan/atau Perkhidmatantertentu, mungkin tertakluk kepada dasar, standard atau garis panduan berasingan, atau mungkin memerlukan Pengguna menerima terma dan syarat tambahan seperti yang disiarkan di Laman Web.
  4. Instapay berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah mana-mana bahagian Terma pada bila-bila masa. Pengguna hendaklah melayari laman ini secara berkala untuk menyemak Terma terkini supaya mereka mengetahui apa-apa semakan yang mengikatmereka. Sekiranya terdapat apa-apa perubahan pada Terma, Instapay akan memaklumkankepada Pengguna melalui e-mel ke alamat e-mel yang berdaftar dengan Instapay atau memaparkan perubahan tersebut pada laman ini dan mengemas kini tarikh "Kali Terakhir Dikemaskini" di bahagian atas laman ini sebagai tarikh perubahan ini berkuatkuasa.Walau bagaimanapun, apa-apa perubahan tidak akan terpakai secara retrospektif. Penggunaan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan oleh Pengguna selepas berkuatkuasanya perubahan tersebut menjadi bukti penerimaan Terma yang terkini.
  5. Terma ini juga boleh didapati dalam bahasa Malaysia. Jika terdapat apa-apaketaktekalan, konflik, kesamaran makna atau percanggahan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa Malaysia atau mana-mana versi bahasa lain bagi Terma ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma ini hendaklah diterima pakai.
 2. TAKRIF DAN TAFSIRAN

  1. Dalam Terma ini, perkataan dan ungkapan yang berikutmempunyai makna yang berikut melainkan tidak tekaldengan konteks atau dinyatakan sebaliknya:

   "App"ertinya apa-apa dan semua aplikasi perisian yang dibangunkan, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Instapay yang digunakan dalam Peranti Mudah Alih;

   "Undang-undang Terpakai" bererti dan merangkumi semua statut, enakmen, akta undang-undang atau parlimen, undang-undang, ordinan, kaedah, undang-undang kecil, peraturan, pemberitahuan, garis panduan, dasar, arahan, penentuan, perintah, writ, dekri, injunksi, penghakiman, award atau aturanbagi mana-mana pihak berkuasa kerajaan, pihak berkuasa berkanun, tribunal, lembaga, mahkamah, dan jika berkenaan, perjanjian dan peraturan antarabangsa, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa;

   "Kandungan" ertinya apa-apa data, teks, perisian, muzik, bunyi, gambar foto, grafik, video, mesej atau bahan lain, termasuk tanpa had kepada logo syarikat, tanda dagangan, bahan berhak cipta dan Sumber Pihak Ketiga, yang dipaparkan, diterbitkan atau dijadikan tersedia melalui Laman Web / App;

   "Hak Harta Intelektual" ertinya semua hak harta intelektual (sama ada berdaftar ataupun tidak), termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta (termasuk hak cipta dalam perisian komputer), paten, logo, tanda dagangan atau nama perniagaan, hak reka bentuk, hak pangkalan data, pengetahuan, rahsia perdagangan dan hak kerahsiaan berkaitan dengan Laman Web, App, Perkhidmatan dan/atau Kandungan;

   "Instapay" ertinya INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD (No. Syarikat: 1233660-A), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia;

   "Teknologi Instapay" ertinya teknologi proprietari Instapay yang mendasari Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, termasuk reka bentuk operasi internet, kandungan, peralatan perisian, reka bentuk perkakasan, algoritma, perisian (dalam bentuk sumber dan objek), kod sumber, reka bentuk antara muka pengguna,senibina, perpustakaan kelas, objek dan dokumentasi (bercetak dan elektronik), pengetahuan, rahsia perdagangan dan apa-apahak harta intelektual yang berkaitan di seluruh dunia (sama ada dimiliki oleh Instapay atau pemberi lesennya) berhubung dengan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, dan juga termasuk apa-apaderivatif, penambahbaikan, peningkatan atau pelanjutan teknologi yang dihasilkan, digunakan, atau dibangunkan oleh Instapay dari semasa ke semasa yang tidak dapat dikaitkan secara khusus kepada Pengguna atau yang mempunyai kebolehgunaan am dalam kemahiran berkenaan;

   "Peranti Mudah Alih" ertinyaperanti pengiraanatau telekomunikasi mudah alih dan tanpa wayar dengan aksesori termasuk tetapi tidak terhad kepada telefon pintar dan tablet pegang;

   "Pihak-pihak" ertinyasecara kolektif Instapay dan Pengguna, dan "Pihak" ertinya mana-mana daripada mereka;

   "Perkhidmatan" ertinya apa-apa dan semua perkhidmatan yang disediakan oleh Instapay melalui Laman Web dan/atau App atau dengan cara lain perkhidmatanyang disediakan oleh Instapay, termasuk tetapi tidak terhad kepada e-dompet, pembayaran mudah alih, kad prabayar, kiriman wang dan perkhidmatan lain sepertiyang diperkenalkan oleh Instapay dari semasa ke semasa berhubung dengan Laman Web dan/atau App;

   Laman Web ertinyalaman web Instapay di https://www.instapaytech.com

   "Terma" ertinya terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini seperti yang diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara tunggal Instapay;

   "Pengguna" ertinya penggunaLaman Web, App dan/atau Perkhidmatan;

   "Kandungan Pengguna" ertinya apa-apa data, teks, perisian, muzik, bunyi, gambar foto, grafik, video, mesej atau bahan lain, termasuk tanpa had kepada logo syarikat, tanda dagangan dan bahan berhak cipta, yang disiarkan, dimuat naik, dihantar atau selainnyadisediakan oleh Pengguna melalui Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.

  2. Rujukan kepada Fasal ialah rujukan kepada fasal dalam dokumen ini.
  3. Tajuk hanya untuk kemudahan sahaja dan hendaklah tidak menjejaskan tafsiran Terma ini.
  4. Melainkan konteks menghendaki atau membenarkan sebaliknya, rujukan terhadap mufrad hendaklahtermasuk rujukan terhadap jamak dan begitu juga sebaliknya; dan perkataan yang menunjukkan apa-apa jantina hendaklah termasuk semua jantina.
  5. Ungkapan "orang" ertinya mana-mana individu, perbadanan, perkongsian, persatuan, syarikat liabiliti terhad, amanah, pihak berkuasa kerajaan atau separa kerajaan atau badan atau entiti atau organisasi lain.
 3. OBLIGASI DAN SEKATAN AM

  1. Pengguna hanya boleh menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan yang mematuhi Undang-Undang Terpakai dan untuk tujuan yang sah. Pengguna bersetuju untuk mematuhi Terma, semua peraturan setempat dan undang-undang berkaitan penggunaan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, termasuk kelakuan Pengguna semasa dalam talian, yang diterima pakaidi bawah bidang kuasa mereka.
  2. Ketika menggunakan Laman Web, App, Perkhidmatan dan/atau Kandungan, Pengguna tidak boleh:
   • menggunakannya untuk apa-apa maksud yang tidak wajar atau menyalahi undang-undang yang melanggar mana-mana Undang-undang Terpakai atau Terma;
   • menggunakannya dengan apa-apa cara yang boleh merosakkan, menghilangkan keupayaan atau menjejaskan pelayan Instapay, atau mengganggu akses atau penggunaan Laman Web atau App oleh Pengguna lain dan ciri berkaitan keselamatan Laman Web atau App;
   • menyahhimpun, melakukan kejuruteraan balikan, menyusun semula, mengubah suai atau selainnya menghasilkan kerja derivatif berdasarkan Teknologi Instapay, apa-apa perisian, aplikasi, kemas kini atau perkakasan yang terdapat atau boleh didapati melalui Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan;
   • melakukan apa-apa atau menyebabkan suatu tindakan dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran atau pencabulan Hak Harta Intelektual Instapay;
   • cuba mendapatkan capaian tanpa kuasa kepada Akaun Pengguna lain melalui cara penggodaman, perlombongan ataucara gangguan lain;
   • mengutip atau mengumpul alamat e-mel atau maklumat perhubungan lain milik Pengguna lain dengan cara elektronik atau cara lain bagi tujuan menghantar e-mel tanpa diminta atau komunikasi tanpa diminta lain;
   • mengusik atau mengganggu Laman Web atau App, atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Laman Web atau App, atau tidak mematuhi apa-apa keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke Laman Web atau App, atau memintasi mana-mana teknologi yang digunakan untuk melindungi Laman Web atau App;
   • memperoleh atau cuba untuk mengakses atau selainnya mendapatkan apa-apa bahan atau maklumat melalui apa-apa cara yang secara tidak sengaja dijadikan tersedia atau diperuntukkan melalui Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan; dan/atau
   • memadam, mengubah atau menggantikan apa-apa notis tentang pengarang, tanda dagangan, nama perniagaan, logo atau lain-lain nama asalan di Laman Web atau App atau mengelirupa atau cuba mengelirupaLaman Web, App dan/atau Perkhidmatan sebagai produk orang lain selain Instapay.
  3. Setakat yang Pengguna dibenarkan oleh Laman Web atau App untuk menyiarkan, memuat naik, menghantar atau selainnya menjadikan tersedia apa-apa Kandungan Pengguna, Pengguna menyatakan dan menjamin bahawa: (i) Pengguna ialah sama ada pemilik tunggal dan eksklusif Kandungan Pengguna atau mempunyai semua hak, lesen, kebenaran dan pelepasan yang diperlukan untuk penggunaan Kandungan Pengguna di Laman Web atau App; dan (ii) baik Kandungan Pengguna mahupun penyerahan, muat naik, penerbitan atau selainnyamenjadikan tersedia Kandungan Pengguna yang sedemikian mahupun penggunaan Kandungan Pengguna oleh Instapay seperti yang dibenarkan di sini, akan mencabuli, menyalahi atau melanggar hak harta intelektual atau proprietari pihak ketiga, atau hak publisiti atau privasi, atau mengakibatkan pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai. Pengguna selanjutnya bersetuju bahawa:
   • Pengguna tidak akan berkongsi atau menghantar apa-apa bahan atau kandungan yang (i) menyalahi undang-undang, menjelikkan, berbahaya, mengancam, kesat, mengganggu, melibatkan tort, melibatkan kekerasan melampau, berbaur fitnah, lucah, menjolok mata, pornografi, mengandungi fitnah bertulis, mengganggu privasi orang lain, terkutuk,atautidak menyenangkanterhadap bangsa, etnik atau selainnya; (ii) mereka tidak mempunyai hak untuk menghantar di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari; (iii) menimbulkan atau mewujudkan risiko privasi atau keselamatan kepada mana-mana orang; (iv) melanggar mana-mana hak harta intelektual atau hak proprietari lain mana-mana pihak; (v) merupakan pengiklanan, bahan promosi, aktiviti komersial dan/atau jualan tanpa diminta atautanpa kuasa, "mel remeh", "spam", "surat berantai", "skim piramid", "pertandingan", "cabutan bertuah”, atau bentuk pengumpanan lain;(vi) mengandungi kandungan berniat jahat, virus perisian atau apa-apa kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau kelengkapan telekomunikasi; atau (vii) menyalahi undang-undang, atau berniat untuk menggalakkan atau melakukan apa-apa jenistindakan yang menyalahi undang-undang; atau (vii) pada pendapat Instapay, adalah tidak menyenangkan atau yang menyekat atau menghalang mana-mana orang lain daripada menggunakan atau menikmati Perkhidmatan, atau yang boleh mendedahkan Instapay atau Pengguna lain kepada apa-apa jenis kemudaratan atau liabiliti, atau mendapat nama buruk;
   • menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau menyatakan secara palsu atau selainnya memutarbelitkan hubungan Pengguna dengan seseorang atau entiti;
   • Instapay tidak mempunyai obligasi untuk menyimpan, memegang, menerbitkan atau menjadikan tersedia apa-apa Kandungan Pengguna dan Pengguna hendaklah bertanggungjawab untuk mewujudkan sandaran bagi apa-apa Kandungan Pengguna yang sedemikian jika perlu; dan
   • dalam apa jua keadaan, Instapay tidak akan bertanggungan terhadap apa-apa Kandungan Pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kesilapan atau peninggalan dalam mana-mana Kandungan Pengguna, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis sekalipun yang ditanggung disebabkan penggunaan atau pendedahan kepada Kandungan Pengguna tersebut yang dijadikan tersedia melalui Laman Web atau App.
  4. Instapay berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa yang, pada pendapatnya, melanggar peruntukan di atas, dan melaporkannya kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang.
  5. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perkakasan, sambungan internet atau bayaran telekomunikasi mereka yang ditanggung untuk mengakses, menyambung atau menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
 4. PENGEMASKINIAN, PENGUBAHSUAIAN DAN KETERSEDIAAN

  1. Instapay boleh mengubahsuai atau menaik taraf ciri dan fungsi Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan dari semasa ke semasa, dan berhak menaik taraf, mengemas kini, mengubah suai dan mengubah seperti yang difikirkan sesuai. Pengguna memahami bahawa penaiktarafan atau perubahan tersebut boleh mengakibatkan gangguan, pengubahsuaian, kegagalan, penangguhan atau pemberhentian Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan atau apa-apa fungsi atau cirinya. Dalam hal ini, Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Instapay tidak menanggung apa-apa liabiliti, tanggungjawab atau obligasike atas gangguan, pengubahsuaian, kegagalan, penangguhan atau pemberhentian yang berkaitan dengan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
  2. Walau apa pun yang terkandung dalam Terma, Instapay berhak untuk mengubahsuai atau memberhentikan, secara sementara atau secara kekal, Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya). Melainkan diperuntukkan selainnya di bawah terma dan syarat yang terpakai, Pengguna bersetuju bahawa Instapay tidak bertanggungan ke atas Pengguna atau mana-mana pihak ketiga terhadap apa-apa pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentianLaman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
 5. HARTA INTELEKTUAL

  1. Laman Web, App, Kandungan dan Teknologi Instapay yang mendasari Laman Web, App dan Perkhidmatan ialah hak milik Instapay dan/atau pemberi lesennya, dan dilindungi oleh hak cipta dan/atau hak harta intelektual yang lain. Kecuali seperti yang diberikuasa secara nyata oleh Instapay, Pengguna bersetuju untuk tidak mengubah, menyalin, merangka, mengikis, menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar atau mewujudkan kerja derivatif berdasarkan Laman Web, App dan/atau Kandungan, secara keseluruhan atau sebahagiannya. Perkataan "Instapay", "Teknologi Instapay" dan logo berkaitan ialah tanda dagangan, nama dagang dan/atau tanda perkhidmatan Instapay, dan Pengguna bersetuju untuk tidak memaparkan atau menggunakan, dalam apa-apa cara sekalipun, nama dan/atau tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis Instapay terlebih dahulu. Semasa menggunakan Laman Web atau App, Pengguna tidak boleh melibatkan diri atau menggunakan apa-apa perlombongan data, robot, pengikisan atau kaedah pengumpulan atau penyarian data seumpamanya. Pengguna selanjutnya mengakui bahawa mereka tidak mempunyai hak untuk mendapat akses ke mana-mana aspek Laman Web atau App dalam bentuk kod sumber, dan bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah suai, mewujudkan kerja derivatif, melakukan kejuruteraan balikan, menghimpun balik atau selainnyacuba mencari apa-apa kod sumber, menjual, menyerah hak, memberi sublesen, atau selainnya memindahkan mana-mana hak dalam Teknologi Instapay. Apa-apa penggunaan Laman Web, App dan/atau Kandungan yang tidak dibenarkan secara nyata di sini adalah dilarang, dan apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah menjadi hak Instapay.
  2. Semasa menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, Pengguna tidak akan memperoleh apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan dalam atau kepada mana-mana Hak Harta Intelektual Instapay kecuali hak yang terhad untuk menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan yang diberikan kepada Pengguna mengikut Terma serta terma dan syarat lain yang terpakai. Tiada apa-apa jua dalam Terma atau Perkhidmatan ini yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan, dengan secara tidak langsung, estopel, atau selainnya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana tanda dagangan atau perkhidmatan Instapay yang dipaparkan di Laman Web atau App tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Instapay dalam setiap perkara. Semua nama baik yang dihasilkan daripada penggunaan Laman Web, App, Kandungan dan/atau Perkhidmatan ini akan memberikanmanfaat eksklusif kepada Instapay.
  3. Setakat mana Pengguna memberikan apa-apa cadangan, komen, penambahbaikan, idea atau maklum balas yang lain ("Maklum Balas") kepada Instapay, Pengguna dengan ini menyerah milik semua hak harta intelektual yang wujud dalam Maklum Balas kepada Instapay dan mengakui bahawa Instapay boleh menggunakan dan berkongsi Maklum Balas sedemikian untuk apa-apa tujuan mengikut budi bicara mutlaknya.
  4. Nama syarikat, produk dan perkhidmatan serta logo lain yang digunakan dan dipaparkan melalui Laman Web atau App mungkin merupakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan pemilik masing-masing yang mungkin atau tidak disokong, atau digabungkan, atau dikaitkan dengan Instapay.
 6. SUMBER PIHAK KETIGA

  Laman Web atau App mungkin mengandungi pautan ke laman web, produk, perkhidmatan, maklumat, iklan atau bahan lain milik pihak ketiga ("Sumber Pihak Ketiga") yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Instapay, atau Perkhidmatan mungkin diakses melalui Sumber Pihak Ketiga. Pautan kepada Sumber Pihak Ketiga bukan merupakan pengendorsan atau pengesyoran oleh Instapay bagi Sumber Pihak Ketiga tersebut. Apabila Pengguna mengakses Sumber Pihak Ketiga, Pengguna melakukannya atas tanggungan sendiri. Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa mereka telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan semua dasar yang terpakai dari mana-mana Sumber Pihak Ketiga yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan mereka dan bertindak mengikut dasar tersebut, sebagai tambahan kepada obligasi Pengguna di bawah Terma. Instapay tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan, dasar privasi, atau amalan atau pendapat yang dinyatakan dalam mana-mana Sumber Pihak Ketiga. Di samping itu, Instapay tidak akan dan tidak boleh memantau, mengesahkan, menapis atau menyunting kandungan mana-mana Sumber Pihak Ketiga. Pengguna secara nyata melepaskan dan membebaskan Instapay daripadaapa-apa dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana Sumber Ketiga Pihak.

 7. PENAFIAN

  1. INSTAPAY MENYEDIAKAN LAMAN WEB, APP DAN PERKHIDMATAN ATAS DASAR "SEPERTI ADANYA" DAN "SEPERTI TERSEDIA". PENGGUNA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB, APP DAN/ATAU PERKHIDMATAN ADALAH ATAS RISIKO MEREKA SENDIRI SEPENUHNYA. SELAIN WARANTI YANG DIBERIKAN SECARA NYATA DI BAWAH TERMA DAN SYARAT YANG TERPAKAI INI, INSTAPAY DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA DAN APA-APA JENIS WARANTI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (I) WARANTI KEBOLEHNIAGAANTERSIRAT, (II) KESESUAIAN UNTUK KEGUNAAN TERTENTU DAN BUKANPELANGGARAN, (III) KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, PRESTASI DAN KETEPATAN PERKHIDMATAN, DAN (IV) BAHAWA LAMAN WEB, APP DAN/ATAU PERKHIDMATAN AKAN BERTERUSAN, TIDAKTERGANGGU DAN/ATAU TIADA KESILAPAN. NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS, YANG DIPEROLEH DARIPADA INSTAPAY ATAU MELALUI LAMAN WEB ATAU APP TIDAK AKAN MEWUJUDKAN APA-APA WARANTI YANG TIDAK DINYATAKAN DISINI.
  2. Instapay tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pengaturan yang dibuat oleh Pengguna dengan mana-mana pihak ketiga akibat penggunaan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
  3. Pengguna boleh melihat bahan iklan yang dihantar oleh pihak ketiga di Laman Web atau App. Setiap pengiklan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan bahan pengiklanannya dan Instapay tidak bertanggungjawab terhadap kandungan bahan iklan tersebut, termasuk tanpa had kepadaapa-apa kesalahan, peninggalan atau ketidaktepatan dalam kandungan tersebut.
  4. Jika Pengguna tidak berpuas hati dengan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, atau tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma ini, satu-satunyatindakanbagi Pengguna adalah menghentikan penggunaan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
 8. PENGECUALIAN DAN HAD LIABILITI

  1. MELAINKAN JIKA DIPERUNTUKKAN SELAINNYA DALAM TERMA DAN SYARAT YANG TERPAKAI, SETAKATYANG DIBENARKAN SEPENUHNYA OLEH UNDANG-UNDANG, WALAU DALAM APA KEADAAN SEKALIPUN, INSTAPAY TIDAK AKANBERTANGGUNGANTERHADAP APA-APA GANTI RUGI LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, PUNITIF, TELADAN, ATAU BERBANGKIT ATAU APA-APA GANTI RUGI ATAU KERUGIAN DARIPADAAPA-APA JENIS MELALUI APA JUACARABERHUBUNG DENGAN ATAU YANG TIMBUL DARIPADA TERMA INI ATAU LAMAN WEB, APP, PERKHIDMATAN ATAU KANDUNGAN, TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN ATAU ASAS TUNTUTAN ATAU SAMA ADA INSTAPAY TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK TENTANG KEMUNGKINAN BERLAKUNYA GANTI RUGI TERSEBUT, TERMASUK TANPA HAD KEPADAGANTI RUGIBAGIKERUGIAN UNTUNG ATAU PELUANG, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU APA-APAGANTI RUGI ATAU KERUGIAN PERDAGANGAN YANG LAIN.
  2. Tiada apa-apa dalam Terma iniboleh membataskan atau mengecualikan (i) apa-apa liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, atau (ii) hak statut Pengguna.
 9. TANGGUNG RUGI DAN PELEPASAN

  Pengguna dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi Instapay, termasuk pengarah, pegawai, pekerja, atau ejennya ("Pihak Ditanggung Rugi") dan melepaskan Pihak Ditanggung Rugi daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, tindakan, guaman, prosiding, ganti rugi dan/atau apa jua liabiliti yang dibuat terhadap Pihak Ditanggung Rugi yang timbul daripada (a) penggunaan Laman Web, App, Perkhidmatan dan/atau Kandungan, (b) apa-apa pelanggaran atau ketidakpatuhan mana-manawaad, perjanjian atau obligasi di bawah Terma, (c) apa-apa pelanggaran undang-undang,atau (d) apa-apa pelanggaran hak mana-mana pihak ketigasemasa menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan. Pengguna yang berkenaan hendaklah melindungidan membayar semua kos, ganti rugi, award, fi (termasuk fi guaman atas dasar peguamcara dan klien) dan penghakiman yang diawardkan terhadap mana-mana Pihak DitanggungRugi yang timbul daripada tuntutan tersebut, dan hendaklah memberikannotis bagi tuntutan tersebutkepada Instapay, kuasa penuh untuk melindungi, bertolak ansur atau menyelesaikan tuntutan tersebut, dan bantuan yang perlu dan munasabah untuk melindungi tuntutan tersebut atas perbelanjaanPengguna sepenuhnya.

 10. TEMPOH, PENGGANTUNGAN DAN PENAMATAN

  1. Perjanjian antara Instapay dengan setiap Pengguna di bawah Terma ini berkuatkuasa apabila (a) Pengguna mula menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, atau (b) perjanjian bertulis dengan Instapay berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan ditandatangani, yang mana lebih awal, dan akan terus berkuat kuasa dan efektif sepenuhnya selagi Pengguna tersebut terus menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan.
  2. Tanpa menjejaskan hak dan remedi lain Instapay, Instapay boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, dengan serta-merta menggantung, memberhentikan atau menamatkan akses dan/atau penggunaan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan oleh Pengguna sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran sebenar atau disyaki terhadap mana-mana peruntukan di bawah Terma, dengan atau tanpa notis pada bila-bila masa tanpa menimbulkan apa-apa liabiliti kepada Pengguna atau mana-mana pihak ketiga. Dalam hal ini, Instapay berhak memadamkan dan membuang data dan kandungan akaun Pengguna yang dikendalikan oleh Instapay. Mana-mana aktiviti fraud, kesat atau menyalahi undang-undang yang mungkin menjadi sebab penggantungan, pemberhentian atau penamatan boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yangsewajarnya.
  3. Apabila perjanjian dengan Pengguna ditamatkan menurut Terma, hak akses Pengguna kepadaLaman Web, App dan/atau Perkhidmatan dan hak lain di bawah ini atau di bawahnya akan tamat.
  4. Apabila berlaku penamatan (walau apa pun sebabnya), kecuali bagi mana-mana obligasi yang dinyatakan akan terus beroperasi, hak dan obligasi setiap Pihak akan terhenti dengan serta-merta, dengan syarat bahawa penamatan sedemikian tidak menjejaskan hak dan obligasi terakru sesuatu Pihak pada tarikh penamatan tersebut.
 11. PERUNTUKAN LAIN

  1. Terma ini membentuk perjanjian sepenuhnya antara Pihak-pihak berkaitan dengan perkara di sini dan menggantikan semua terma dan syarat, persefahaman, representasi dan warantiterdahuluyang berkaitan dengan perkara tersebut.
  2. Kelewatan, kecuaian atau toleransi di pihakInstapay dalam menguatkuasakanapa-apa terma atau syarat Terma ini terhadap Pengguna bukan satu penepian atau dianggap sebagai satu penepian atau dalam apa jua cara menjejaskan apa-apa hak Instapay di bawah Terma.
  3. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dilarang oleh undang-undang atau dianggap oleh mahkamah sebagai menyalahi undang-undang, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu hendaklah, setakat dikehendakisupaya dihapuskan daripada Terma ini dan dihentikan daripada berkuat kuasa, setakat yang boleh tanpa mengubah suai peruntukanselebihnya Terma ini, dan tidak boleh dalam apa jua cara menjejaskan apa-apa keadaan lain atau kesahan atau penguatkuasaan Terma ini.
  4. Instapay tidak akanbertanggungan terhadap kegagalan atau penangguhan dalam melaksanakan obligasinya di bawah Terma ini yang diakibatkan daripada mana-mana Peristiwa Force Majeure (ditakrifkan di bawah), dan sekiranya berlaku penangguhan sedemikian, masa untuk pelaksanaan bagi Instapay hendaklah dilanjutkan untuk tempoh yang sama dengan masa yang hilang disebabkan oleh penangguhan tersebut, yang akan diselesaikan melalui semua penyelesaian yang sewajarnya mengikut keadaan."Peristiwa Force Majeure" ertinya apa-apa sebab di luar kawalan munasabah Instapay, termasuk bencana alam, wabak, atau apa-apa jenis epidemik, penyakit berjangkit dan mudarat, mogok, banjir, kebakaran, embargo, boikot, tindakan keganasan, pemberontakan, perang, letupan, gangguan awam, kekurangan gas, bahan bakar atau elektrik, gangguan pengangkutan, perintah kerajaan, kemalangan yang tidak dapat dielakkan, atau kekurangan buruh atau bahan mentah.
  5. Terma ini serta semua hak dan obligasinya tidak boleh diserah hak, dipindah milik atau disublesenkan oleh Pengguna tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Instapay. Instapay boleh memindah milik, menyerahkan hak atau mewakilkan Terma iniserta hak dan obligasinya tanpa meberikan notiskepadaatau kebenaran daripada Pengguna terlebih dahulu.
  6. Semua hak dan obligasi di bawah Terma ini adalah khusus untuk Pengguna. Orang yang bukan ahli dalam Terma ini tidak berhak menguatkuasakan apa-apa peruntukan Terma ini.
 12. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASAYANG MENGAWAL

  Tidak mengiradi negara mana Pengguna mengakses atau menggunakan Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Terma dan penggunaan Pengguna terhadap Laman Web, App dan/atau Perkhidmatan akandikawal menurut undang-undang Malaysia tanpa mengira pilihan atau pertikaian prinsip undang-undang, dan Pengguna dengan ini bersetuju untuk tertakluk kepadabidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia bagi menyelesaikan apa-apa tuntutan atau pertikaian yang mungkin timbul berhubung dengan Terma ini.

 13. NOTIS

  1. Semua notis, permohonan dan/atau komunikasi lain yang perlu diberikan oleh Instapay kepada Pengguna di bawah Terma ini boleh dilakukan
   melalui: -
   • pos biasa ke alamat terakhir Pengguna yang diketahui dalam rekod Instapay;
   • khidmat pesanan ringkas (SMS) atau e-mel ke nombor telefon Pengguna ataualamat e-mel Pengguna yang didaftarkan dengan Instapay;
   • diterbitkan di Laman Web atau App; dan/atau
   • diterbitkan dalam akhbar harian kebangsaan dalam bahasa utama, yang biasanya diedarkan di seluruh Malaysia, dan hendaklah dianggapsebagai pemberitahuan apabila dipaparkan/diterbitkan.
  2. Semua notis, permohonan dan/atau komunikasi lain yang anda berikan kepada Instapay di bawah Terma ini mesti dihantar ke alamat yang berikut (atau ke alamat lain seperti yang diberikan oleh Instapay melalui notis kepada anda dari semasa ke semasa) melalui serahan tangan, pos berdaftar atau e-mel:

   Instapay Technologies Sdn Bhd
   23A-16, Q Sentral, Jalan Stesen Sentral 2,
   Jalan Stesen 2, KL Sentral
   50470 Kuala Lumpur
   Malaysia
   E-mail: connect@instapaytech.com

  3. Jika terdapat apa-apa aduan atau pertanyaan dan tiada maklum balas yang diberikan oleh Instapay, anda boleh menghubungi badan yang berikut:

   Bank Negara Malaysia
   Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
   Tingkat Bawah, Blok D
   Jalan Dato 'Onn
   50480 Kuala Lumpur
   Malaysia

   Pusat Hubungan (BNMTELELINK)
   Tel.: 1-300-88-5465
   (Luar Negara: 603-2174-1717)
   Faks: 603-2174-1515
   E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

   Ombudsman for Financial Services (664393P)
   (dahulu dikenali sebagai Financial Mediation Bureau)
   Tingkat 14, Blok Utama, Menara Takaful Malaysia
   No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
   50000 Kuala Lumpur
   Tel:03-2272 2811
   Faks: 03-2272 1577
   E-mel: enquiry@ofs.org.my